52.0041319,-4.264575499999978,13

Cysylltu a ni

Ysgol Gymunedol Cae'r Felin
Pencader
Sir Gaerfyrddin, SA39 9AA

Ffôn:01559 389 151
Ebost:
admin@caerfelin.ysgolccc.org.uk

Cae'r Felin School
Ysgol Gymunedol Cae'r Felin

Datganiad Grant Amddifadedd

Caerfelinlogo

Datganiad Grant Amddifadedd

Ysgol Cae'r Felin

Caerfelinlogo

Dyrennir y Grant Amddifadedd Disgyblion i ysgolion â disgyblion sy’n dod o deuluoedd incwm isel ac y gwyddys eu bod ar hyn o bryd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim (e-FSM) a disgyblion sydd wedi derbyn gofal yn barhaus am fwy na chwe mis (LAC).

Disgwylir i ysgolion ddefnyddio’r cyllid hwn i’r eithaf i gyflwyno strategaethau cynaliadwy fydd yn arwain yn gyflym at newidiadau i ddysgwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim neu sy’n LAC.

Fel ysgol rydym wedi cytuno ar y tri cham a ganlyn:

1.  nodi’r grŵp targed o ddisgyblion, ei nodweddion a’i anghenion

2.  cynllunio ymyraethau sy’n gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau

3.  monitro a gwerthuso effaith adnoddau 

 

Yn 2019-20 rhoddwyd i Ysgol Gynradd Cae’r Felin ddyraniad Grant Amddifadedd disgyblion o £17,550

Yn Ysgol Gynradd Cae’r Felin mae gennym gynllun cynhwysfawr, sydd wedi’i gytuno a'i fonitro gan Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin ac ERW, i hyrwyddo cynnydd a chael gwared ar rwystrau i ddysgu i fyfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer y cyllid hwn.

Rydym wedi defnyddio’r cyllid sydd ar gael i:

  • ddarparu rhaglenni ymyrraeth eang ac amrywiol ynhgyd â chymorth y profwyd eu bod yn cael yr effaith fwyaf a’u bod yn gynaliadwy.
  • rhoi mewnbwn cynnar o safon uchel i wella sgiliau canolbwyntio a sgiliau iaith disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen
  • darparu hyfforddiant penodol i weithredu rhaglenni effeithiol
  • gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion eraill, y gymuned a sefydliadau eraill
  • cyflwyno a defnyddio systemau olrhain data i nodi anghenion dysgwyr, targedu ymyraethau a monitro effaith.